# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
23:59:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
23:58:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
23:58:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
23:56:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
23:59:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
23:58:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
23:59:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
23:54:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
48
10 Midare Uchi
23:56:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
23:58:29